Over Ons‎ > ‎

40 Jaar annexatie

1 juli 2010, 40 jaar later met een buurtplatform

Geschiedenis

Heer was tot 1828 onderdeel van de gemeente Heer en Keer, samen met het dorp Keer. Daarna was Heer tot 1 juli 1970 een zelfstandige gemeente. De vroegere gemeente Heer omvatte het huidige Heer, plus de wijk Scharn en verder delen van de nieuwbouwwijken EyldergaardVroendaal en De Heeg. Tegen de indeling bij Maastricht zijn eind jaren zestig tevergeefs acties gevoerd ("Hier blijf Hier"). Uiteindelijk waren er in 1969  maar twee politieke partijen in de Tweede Kamer die tegen deze herindeling stemden. Dit waren de Boerenpartij van Boer Koekoek en D66. De Boerenpartij wilde wachten met deze herindeling tot deze indeling plaatsvond in de gehele regio Zuid Limburg. D66 was gewoon tegen deze grootschalige aanpak. Kamerbreed werd toen de uitdrukkelijke wens uitgesproken dat de gemeente Maastricht er zorg voor zou dragen dat de randgemeenten "behoorlijk aan hun trekken zouden komen". In diezelfde kamer werd de hoop uitgesproken dat het algemene belang van deze annexatie voor  Groot - Maastricht  door de toekomstige generaties van de randgemeenten ook als hun belang werd gezien.

Bij het afscheid op 1 juli 1970 sprak de voorzitter van de toenmalige gemeenteraad, de heer Mr. L.J.M. Corten, burgemeester van Heer, de wens uit dat het van het grootste belang was om snel te starten met een buurtraad. Immers, het vele goede van de voormalige gemeente Heer mocht niet verloren gaan.


Voorzieningen & Verenigingsleven

Heer kent een groot aantal voorzieningen. Zo zijn er diverse scholen voor basis- en middelbaar onderwijs, sportaccommodaties, een winkelcentrum en meerdere horecavoorzieningen. Rond 1960 telde Heer nog meer dan 30 cafés, maar de meeste daarvan zijn in de loop der tijd gesloten. Verder staat er een grote Rooms Katholieke Kerk, Sint Petrus-Banden, genoemd naar de  patroonheilige van de wijk.

Heer heeft een uitgebreid en gevarieerd eigen verenigingsleven met zeer veel vrijwilligers, waaronder maar liefst twee harmonieën.

 

Dialect

Heer heeft zijn eigen dialect, dat op sommige punten wezenlijk afwijkt van het Maastrichts. Bovendien loopt dwars door Heer de zogeheten Panningerlinie, die Heer opsplitst in twee delen. Het ene deel spreekt bepaalde woorden langgerekt uit ("laank"), terwijl de oostkant de neiging heeft om die woorden minder te rekken ("lank"). Met name onder de jonge generatie is dit steeds moeilijker te vinden. Ook de "import" uit Maastricht door de nieuwbouwwijken - voor zover het import te noemen is - zorgt hiervoor. Dit wil niet zeggen dat het Heers aan het verdwijnen is, het is echter wel zeker zo dat procentueel gezien steeds minder mensen Heers praten. In Maastricht wordt Heers vaak herkend door het vele gebruik van de "sj", waar in het Maastrichts de gewone "s" gebruikt wordt. Feit is dat het Heer ondanks alles gelukt is om Heer te blijven en de verwachting is dat dit de komende jaren zeker ook zo zal blijven.

 

Buurtplatform

Op woensdag 27 januari 2010 vond een inloopbijeenkomst plaats in de Croonenhoff aan de Veldstaat. De bewoners van Heer kregen van tevoren een folder in de brievenbus met de oproep voor deze bijeenkomst. Immers , in Heer was op dat moment geen actief buurtplatform. Er werd een vervolgbijeenkomst bijeengeroepen door de stadsdeelleider van de gemeente   Mw. Liliane Geraerds, Stadsdeelleider voor Heer, op 8 maart 2010. De eerstvolgende  bijeenkomst om tot de vorming van een nieuw buurtplatform Heer te komen was op 29 maart j.l. Daar werd gekozen voor dagelijks bestuur voor de tijd van een half jaar. Immers, de meeste mensen kenden elkaar niet of nauwelijks. De eerste vergadering van dit dagelijks bestuur was op 12 april j.l. en het eerste algemeen bestuur kwam op 26 april 2010 bijeen in Aen de Wan. Het nieuwe bestuur deed een oproep aan alle bewoners van Heer voor deze bijeenkomst. Immers deze bijeenkomsten zijn openbaar. Tijdens de laatste vergadering van 28 juni j.l. zijn de gewenste werkgroepen gevormd. De eerstvolgende algemene ledenvergadering is gepland voor maandagavond 6 september 2010 om 20:00 uur in ontmoetingscentrum Aen de Wan. Deze bijeenkomst zal voornamelijk in het teken staan van de terugkoppeling van de werkgroepen en de verkiezing van het dagelijks bestuur.

 

Wat is een buurtplatform?

Een buurtplatform bestaat uit een groep mensen die de buurt en de inwoners vertegenwoordigt houdt zich bezig met thema’s als wonen, werken, ondernemers, onderwijs en welzijn, recreatie, verkeersveiligheid, parkeren en milieu. Kortom, met het leefklimaat op buurtniveau.

Het buurtplatform fungeert voor de gemeente Maastricht als het eerste aanspreekpunt in het overleg met bewoners en gebruikers van dit stadsdeel. Voorts wil het een schakel zijn tussen de diverse sociaal-maatschappelijke geledingen, zoals groepen van bewoners, ondernemers, verenigingen en andere organisaties.

Werkwijze en indeling werkgroepen

Het buurtplatform heeft gekozen voor een vijftal werkgroepen. Dit zijn:

Uiteraard zijn nieuwe leden altijd welkom om deze groepen te versterken.

 

Heer op de schop - Structuurvisie

In Heer zijn voor de komende jaren vele plannen in voorbereiding. Er komt op korte termijn een Structuurvisie. Eind 2010 moet een Masterplan voorliggen. Allerlei plannen worden in combinatie met b.v. verkeer, parkeren, wonen en het opwaarderen van diverse pleinen bekeken en uitgevoerd.

 

Doelstelling

Het Buurtplatform Heer is samengesteld uit buurtbewoners uit de eigen wijk en is een officiële gesprekspartner voor de Gemeente (o.a. Bureau Buurtgericht Werken, College van Burgemeester en Wethouders en de Politie). Het Buurtplatform bemoeit zich actief met zaken als leefbaarheid, veiligheid, politiek, cultuur en andere zaken die betrekking hebben op onze buurt Heer. Hierbij kan het gaan om zaken als onveilige situaties, parkeer- en drugsoverlast, wensen van buurtbewoners of maatschappelijke problemen. Daarnaast heeft het buurtplatform regelmatig overleg met andere organisaties.
Ook andere zaken die voor buurtbewoners van belang zijn, kunnen via het buurtplatform gebundeld worden en zo bij de juiste instanties of het gemeentelijk apparaat terechtkomen.

Het Buurtplatform Heer is een onafhankelijk orgaan: constructief-kritisch, soms een luis in de pels. We doen mee aan politieke en maatschappelijke discussies. Daar waar nodig of gewenst bezoeken wij raads- en commissievergaderingen van de gemeente Maastricht.

Het Buurtplatform Heer heeft respect voor elkaars meningen en overwegingen en is politiek en religieus neutraal.

 

Slogan

Samen verantwoordelijk voor een leefbare buurt.

Alleen samen staan we sterk.

Uit bovenstaande mag duidelijk blijken, dat het buurtplatform dit niet alleen kan en ook niet wil. Immers wij zijn samen verantwoordelijk voor onze buurt. Het buurtplatform wil wel het platform zijn waar een en ander kan worden georganiseerd.

Ook mag het duidelijk zijn dat we hiervoor tijd nodig hebben. Het heeft 40 jaar geduurd om de wens van de voormalige burgemeester gestalte te geven. Helaas mochten eerdere pogingen niet duurzaam slagen.

Wij hopen van harte dat dit nu wel lukt. Heer verdient het dat we hier samen voor willen gaan. Daarbij hebben we uw hulp en steun hard nodig.

Tevens vragen wij enig geduld, immers als vrijwilligers bovenstaande waar te maken vraagt tijd en inzet van liefst zoveel mogelijk actief participerende leden.

Comments